Carrier Global Corporation och dess dotterbolag och dotterbolag (kollektivt ”Carrier”) har åtagit sig att skydda integriteten för besökare på våra webbplatser (”webbplatser”) och användare av våra mobilapplikationer (”appar”). Det är viktigt att våra användare förstår hur vi samlar in, använder och lämnar ut personuppgifter (enligt definitionen nedan). Carrier har implementerat tekniska, administrativa och fysiska åtgärder för att skydda all personlig information som vi kan samla in.

Denna sekretesspolicy beskriver vår praxis relaterad till personlig information som samlas in via webbplatserna och apparna, såvida det inte finns ett separat sekretessmeddelande för en viss webbplats eller mobilapplikation.

Carrier har en separat allmän sekretesspolicy som täcker personuppgifter som Carrier kan samla in och behandla separat och bortsett från sina webbplatser och appar. Om du ansöker om ett jobb via denna webbplats regleras Carriers användning av de personuppgifter som du tillhandahåller via avsnittet Karriärer av Carriers sekretesspolicy för jobbsökande som finns i det avsnittet Karriärer, och inte detta sekretessmeddelande.

Vilka personuppgifter samlar Carrier in via sina webbplatser och appar? Hur samlar Carrier in sådan personlig information?

”Personlig information” är information genom vilken en fysisk person identifieras eller kan identifieras. Carrier samlar in, använder och behandlar dina personuppgifter för att förse dig med tjänster, produkter eller information som du begär via våra webbplatser och appar.

Insamlingen av personuppgifter kommer att vara transparent för dig, och du kommer att ha möjlighet att bestämma om du vill tillhandahålla den eller inte. Om du väljer att inte tillhandahålla någon av de personuppgifter som begärs kan Carrier inte kunna slutföra din transaktion eller tillhandahålla den information, tjänster eller produkter du har begärt.

Carrier samlar in information, inklusive personuppgifter, från dig när du skickar in ett formulär eller en begäran, registrerar en produkt hos Carrier eller använder våra applikationer, till exempel: namn, fysisk adress, företaget för vilket du arbetar, telefonnummer, e-postadress och faxnummer, branschen du arbetar i, dina intressen, samt all annan personlig information som du lämnar till Carrier. Carrier kan också be dig att tillhandahålla information om den produkt du registrerar eller vill ha support för (t.ex. en enhetsidentifierare) eller personen/företaget som installerade eller underhåller den.

Carrier kan också samla in information genom din användning av våra webbplatser eller appar, såsom användarnamn, enhetsidentifierare, IP-adress, loggfiler och platsdata. För mer information, se Carriers Cookiepolicy.

Dina mobil- eller internetleverantörer kan ha en motstridig integritetsposition eller policy som tillåter dem att fånga, använda och/eller behålla din personliga information när du besöker webbplatserna eller använder apparna, men Carrier ansvarar inte för och kontrollerar inte hur andra parter kan samla in dina personuppgifter när du besöker webbplatserna eller apparna.

Varför samlar Carrier in dina personuppgifter?

Vårt syfte med att samla in denna information är att tillhandahålla anpassade tjänster och innehåll som är relevant för dina specifika behov och intressen. Din information kan användas av Carrier för att fullgöra våra avtalsförpliktelser, svara på din begäran, autentisera dig som användare och ge dig tillgång till vissa delar av vår webbplats, appar eller sociala medier eller låta dig ansöka om en tjänst hos Carrier.

Förutom när det används för att stödja ett avtal med dig eller för att uppfylla en rättslig skyldighet, kommer vår användning av dina personuppgifter endast att ske för legitima affärsintressen enligt nedan.

Personlig information som samlas in på webbplatserna eller apparna kan användas för att:
 • Tillhandahålla begärd information, artiklar eller tjänster;
 • Svara på din förfrågan eller ytterligare behandla ditt inlämnade formulär;
 • Annonsera produkter, tjänster, kampanjer, utbildningar och evenemang relaterade till Carrier;
 • Genomföra grundläggande affärsverksamhet, såsom kommunicera med kunder och affärsplanering;
 • Utveckla nya erbjudanden, förbättra kvaliteten på våra produkter, tjänster, webbplatser och appar, förbättra och anpassa användarupplevelsen och bättre förbereda framtida innehåll baserat på dina intressen och våra allmänna användarpopulationer;
 • Verifiera din identitet för att säkerställa säkerhet för något av de andra syften som anges här;
 • Analysera ditt beteende på vår webbplats och våra appar;
 • å dina platsuppgifter för att tillhandahålla efterfrågad information eller tjänster; Tillhandahålla investerartjänster
 • Skydda mot bedrägerier eller utreda misstänkt eller faktisk olaglig verksamhet;
 • Svara på en legitim juridisk begäran från brottsbekämpande myndigheter eller andra statliga tillsynsmyndigheter; eller
 • Genomföra utredningar för att säkerställa efterlevnad av och efterlevnad av juridiska skyldigheter.

Var lagras personuppgifter?

Eftersom Carrier är ett globalt företag med kontor i många olika länder kan vi överföra dina uppgifter från en juridisk enhet till en annan eller från ett land till ett annat inom Carrier för att uppnå de syften som anges ovan. Dessa länder inkluderar åtminstone USA, Mexiko, Europeiska unionens medlemsstater, Storbritannien, Schweiz, Indien, Kina och andra länder. Vi kommer att överföra dina personuppgifter i enlighet med gällande lagkrav och endast i den utsträckning som krävs för de syften som anges ovan.

Carrier förlitar sig på tillgängliga juridiska mekanismer för att möjliggöra laglig överföring av personuppgifter över gränserna. I den utsträckning Carrier förlitar sig på standardavtalsklausulerna (även kallade modellklausulerna) eller dess bindande företagsregler för att godkänna överföring, kommer Carrier att följa dessa krav, inklusive när det kan finnas en konflikt mellan dessa krav och detta sekretessmeddelande.

Använder Carrier dina personuppgifter för att kontakta dig?

Carrier kan använda de personuppgifter du tillhandahåller för att kontakta dig om produkter, tjänster, kampanjer, specialerbjudanden, undersökningar och annan information som kan vara av intresse för dig. Om du föredrar att inte ta emot sådan kommunikation, använd funktionen ”avsluta prenumeration” i kommunikationen, webbplatserna eller apparna, eller skicka din förfrågan via Carriers webbformulär som finns tillgängligt på webbplatsen här.

Carrier kommer att se till att all marknadsföringskommunikation som skickas elektroniskt kommer att ge dig en enkel metod för att välja bort eller avsluta prenumerationen. Observera att om du avregistrerar dig från marknadsföringskommunikation kan du fortsätta att få viktig kommunikation om ditt konto eller transaktioner med oss.

Vi kommer också att använda dina personuppgifter för att kontakta dig som svar på en direkt förfrågan eller om du registrerar dig för att ta emot kommunikation på någon av webbplatserna, till exempel avsnittet Investerare om det finns tillgängligt.

Delar Carrier den information som samlas in med tredje part?

Carrier kan dela dina personuppgifter med sina närstående företag och dotterbolag, till exempel företag där Carrier har kontroll, genom antingen direkt eller indirekt ägande för de syften som anges ovan.

Dessutom kommer Carrier att tillhandahålla åtkomst till eller dela personlig information vid behov med tredje parter, såsom betrodda tjänsteleverantörer, konsulter och entreprenörer som beviljas tillgång till Carriers anläggningar och system eller som tillhandahåller tjänster till Carrier, och med myndigheter och andra som krävs enligt lag. I synnerhet kommer Carrier endast att dela dina personuppgifter utanför Carrier till:

 • Tjänsteleverantörer, återförsäljare, distributörer, agenter eller entreprenörer som Carrier har anlitat för att utföra tjänster å våra vägnar. Carrier kommer endast att dela dina personuppgifter med tredje parter som Carrier enligt avtal har begränsat från att använda eller avslöja informationen utom i det fall det är nödvändigt för att utföra tjänster å våra vägnar eller för att följa lagkrav.
 • uppfylla juridiska skyldigheter, inklusive men inte begränsat till att uppfylla skatte- och regleringsskyldigheter, dela data med arbets-/fackföreningar och företagsråd och svara på ett domstolsförfarande eller en legitim rättslig begäran från brottsbekämpande myndigheter eller andra statliga tillsynsmyndigheter;
 • Utreda misstänkt eller faktisk olaglig verksamhet.

Dina personuppgifter kommer också att underhållas och behandlas av våra tjänsteleverantörer i USA, Mexiko, Europeiska unionens medlemsstater, Storbritannien, Schweiz, Indien, Kina och i andra jurisdiktioner, inom en lämplig juridisk och avtalsmässig ram.

Hur skyddar Carrier personuppgifter?

Carrier har åtagit sig att säkerställa säkerheten och integriteten för personlig information. Carrier har antagit rimliga fysiska, tekniska, organisatoriska och administrativa förfaranden för att skydda din personliga information. På grund av internetkommunikationens karaktär kan vi dock inte garantera att din överföring till oss är säker.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

De personuppgifter som du lämnar till Carrier sparas endast så länge som det rimligen är nödvändigt för de ändamål för vilka de samlades in, med hänsyn till vårt behov av att uppfylla avtalsförpliktelser, lösa kundserviceproblem, följa lagkrav och tillhandahålla nya eller förbättrade produkter och tjänster till användare. Detta innebär att vi kan behålla din personliga information under en rimlig period efter att du slutat använda Carriers webbplatser eller appar. Efter denna period kommer dina personuppgifter att raderas från alla Carriers system utan föregående meddelande.

Hur kan du korrigera, ändra eller radera din information som innehas av Carrier?

Du kan när som helst begära åtkomst, uppdatering, korrigering, ändring eller radering av dina personuppgifter. Carrier kommer att vidta rimliga ansträngningar för att uppdatera och/eller ta bort din personliga information i rätt tid. För att skydda användarens integritet och säkerhet kommer Carrier att vidta åtgärder för att verifiera användarens identitet innan någon begärd åtkomst eller ändring görs. För att få tillgång till, uppdatera, korrigera, ändra eller radera dina personuppgifter, ställa frågor eller ta upp frågor angående dataskydd och integritet, eller skicka in din begäran via Carriers webbformulär som finns tillgängligt på webbplatsen här. Vissa av våra webbplatser, appar och sociala mediekonton gör det möjligt för dig att göra korrigeringar direkt på webbplatsen utan att behöva kontakta Carrier ytterligare.

Observera att även om vi hjälper dig att skydda dina personuppgifter, är det ditt ansvar att skydda dina lösenord och andra åtkomstuppgifter från andra.

Vad bör du förstå om tredjepartslänkar som kan visas på denna webbplats?

I vissa fall kan Carrier tillhandahålla länkar till webbplatser som inte kontrolleras av Carrier, vilka Carrier kommer att göra rimliga ansträngningar för att identifiera som sådana. Carrier kontrollerar dock inte sådana tredjepartswebbplatser och kan inte ansvara för innehållet eller sekretesspraxis som används av andra webbplatser. Dessutom reglerar detta integritetsmeddelande inte information som samlas in om dig av tredje part.

Hur kan Carrier använda platsdata?

Carrier är en global leverantör av byggteknik. Våra system och tjänster för brandsäkerhet, säkerhet, fastighetsautomation, värme, ventilation, luftkonditionering och kyla främjar integrerade, högpresterande byggnader som är säkrare, smartare och hållbara. Följande är några exempel på när platsdata kan begäras för att tillhandahålla några av de tjänster som Carrier har att erbjuda:

 • För att förbättra byggproduktens kapacitet, till exempel använda dina platsdata i en av våra byggnader för att dynamiskt justera ventilations-, värme- och kylinställningar, för att tända eller stänga av lamporna eller för att låsa upp dörrar;
 • Om du är besökare på eller anställd på våra kontor, använd dina platsdata för att hjälpa dig att hitta närmaste skrivare eller konferensrum, för att ge en förbättrad upplevelse på våra kontor;
 • För att avgöra vilken servicetekniker som är närmast ett servicesamtal.

I alla dessa fall kommer Carrier att be om tillstånd att samla in dina platsdata och därför kommer insamlingen av dessa data att vara transparent för dig - du kommer att ha möjlighet att bestämma om du vill tillhandahålla dina platsdata eller inte. Om du väljer att inte tillhandahålla dina platsuppgifter kan Carrier kanske inte tillhandahålla den begärda tjänsten eller slutföra den begärda transaktionen.

Vilken ytterligare information bör specifika användare veta?

Föräldrar, vårdnadshavare och barn: Våra appar och webbplatser är avsedda för besökare som är minst 18 år eller myndig i deras hemvistjurisdiktion. Carrier begär inte medvetet information från, eller marknadsför produkter eller tjänster till, barn. Om du inte uppfyller de ålderskrav som anges ovan ska du inte ange dina personuppgifter på denna eller någon annan Carrier-webbplats eller app.

Användare från Kalifornien: Om du är bosatt i Kalifornien, från och med den 1 januari 2020, har du vissa rättigheter enligt California Consumer Privacy Act från 2018 (ändrad genom California Consumer Privacy Rights Act) (”CCPA”), inklusive rätten att:

 1. Känna till kategorierna och/eller specifika delar av personlig information Carrier samlar in, de ändamål för vilka Carrier använder den informationen och de kategorier av information Carrier lämnar ut till tredje part.
 2. Få tillgång till kategorier av personlig information om dig som Carrier samlar in, använder, avslöjar och delar.
 3. Ta bort personuppgifter som Carrier har samlat in från dig och kräva att tjänsteleverantörer gör detsamma, med vissa undantag.
 4. Avstå från att Carrier säljer eller delar din personliga information.
 5. Korrigera eventuell felaktig information som Carrier kan ha samlat in om dig.
 6. Begränsa användningen eller utlämnandet av känslig information, till exempel ditt personnummer, finansiell kontoinformation, geolokalisering.
 7. Borttagning av innehåll om du är under 18 år California Business and Professions Code Section 22581 tillåter dig att begära och få borttagning av innehåll eller information som du har publicerat offentligt.
 8. Utöva dina integritetsrättigheter utan rädsla för diskriminerande åtgärder.

Begäran om att utöva rättigheter enligt CCPA är föremål för verifiering av Carrier och är också föremål för vissa begränsningar som tillhandahålls av CCPA. Vi kommer inte att diskriminera invånare i Kalifornien för att de utövar någon av deras tillämpliga CCPA- rättigheter. Medan invånare i Kalifornien har rätt att välja bort försäljningen av sin personliga information enligt CCPA, säljer Carrier inte personlig information till tredje part. Om vår praxis ändras kommer vi att uppdatera detta integritetsmeddelande och vidta alla nödvändiga åtgärder för att följa tillämplig lag.

Invånare i Kalifornien som vill utöva sina CCPA-rättigheter kan kontakta Carrier via Carriers webbformulär som finns tillgängligt på webbplatsen här. Du kan också kontakta oss på 1-833-617-0050.

California Civil Code Section 1798.83, även känd som ”Shine The Light” -lagen, tillåter invånare i Kalifornien att årligen begära och erhålla information som Carrier delade med andra företag för egen direktmarknadsföring under föregående kalenderår. Om tillämpligt skulle denna information innehålla en lista över de kategorier av personuppgifter som delades och namn och adresser på alla tredje parter som Carrier delade denna information med under det omedelbart föregående kalenderåret. För att få denna information, vänligen kontakta Carrier via Carriers webbformulär som finns på webbplatsen här.

Användare från Europeiska unionen och andra länder med integritetslagar: Du har rätt att lämna in ett klagomål till din nationella eller statliga dataskyddsmyndighet, som också kan kallas en tillsynsmyndighet. Du har också rätt att: (i) begära åtkomst till och korrigering eller radering av dina personuppgifter; (ii) söka begränsningar för; eller (iii) invända mot behandlingen av vissa personuppgifter och söka dataportabilitet under vissa omständigheter. För att kontakta Carrier angående en begäran om åtkomst, korrigering, radering, invändning eller sökning av begränsningar eller portabilitet, vänligen kontakta Carrier via Carriers webbformulär som finns tillgängligt på webbplatsen här.

Användare från Kina: Du har rätt att (1) få information om varför och hur Carrier behandlar dina personuppgifter, (2) att begära begränsning eller invändning mot behandlingen av dina personuppgifter, (3) att få tillgång till eller ha en kopia av dina personuppgifter, (4) att korrigera och uppdatera dina personuppgifter, (5) att söka dataportabilitet, (6) att radera dina personuppgifter om det inte strider mot lagstadgade krav; (7) att återkalla ditt samtycke för vidare behandling av dina personuppgifter, och (8) att avsluta ditt konto som du registrerade. Carrier ska omedelbart svara på dina rättigheter på ett rimligt sätt. Vänligen kontakta Carrier via Carriers webbformulär som finns på webbplatsen här.

Användare från USA: Carrier samlar inte in personnummer via sina webbplatser.

Hur kan Carrier ändra detta integritetsmeddelande?

När Carrier expanderar och förbättrar sina webbplatser och sina appar, eller när lagkraven ändras, kan vi behöva uppdatera detta integritetsmeddelande. Denna sekretesspolicy kan ändras från tid till annan utan föregående meddelande. Vi uppmuntrar dig att granska denna sekretesspolicy regelbundet för eventuella ändringar. Datumet för den senaste versionen kommer att anges längst ner i policyn.

Hur kontaktar du Carrier?

Om du vill komma åt, korrigera, uppdatera eller radera dina personuppgifter, eller om du har frågor om Carriers sekretesspraxis i allmänhet eller ett klagomål, skicka in din begäran via Carriers webbformulär som finns tillgängligt på webbplatsen här. Om du befinner dig i ett land som regleras av den allmänna dataskyddsförordningen och vill kontakta det lokala dataskyddsombudet, vänligen ange detta i formuläret och din förfrågan kommer att skickas till lämplig person.

Senast uppdaterad: oktober 2023