Denna webbplats, inklusive alla undersidor som är tillgängliga via hemsidan (kollektivt benämnt som ”webbplatsen”), drivs av Carrier Global Corporation, dess dotterbolag, samarbetspartners och/eller relaterade enheter (kollektivt benämnt som ”Carrier”). Carrier erbjuder dig och den enhet du har behörighet att representera (nedan benämnt som ”du” eller ”din”) denna webbplats för att ge dig online-åtkomst till information om Carrier och dess produkter, tjänster och möjligheter. Dessa användarvillkor styr din tillgång till och användning av webbplatsen. GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN GODKÄNNER DU DESSA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING, OM DU INTE GODKÄNNER DEM SKA DU INTE ANVÄNDA WEBBPLATSEN.

Begränsad licens

Med förbehåll för de användarvillkor som anges här och alla tillämpliga lokala lagar och förordningar, ger Carrier dig en icke-exklusiv, icke-överförbar, personlig och begränsad rätt till åtkomst, användning och visning av denna webbplats och tillhörande material och/eller för information om Carriers produkter, tjänster och möjligheter. Denna auktorisering är inte en överföring av ägande- och förfoganderätten till webbplatsen och det material som finns här och omfattas av följande begränsningar: (1) Du måste, på alla kopior av webbplatsen och materialet, upprätthålla all upphovsrätt och annan äganderätt, och (2) Du får inte modifiera webbplatsen eller materialet på något sätt eller reproducera eller offentligt visa, använda, distribuera eller på annat sätt bruka webbplatsen och materialet för något offentligt ändamål, med undantag för vad som specifikt tillåts här. Carrier varken garanterar eller hävdar att din användning av material på denna webbplats inte kommer att kränka rättigheter från tredje parter som inte är anslutna till Carrier.

Förbehåll av rättigheter och ägandeskap

Varumärken, logotyper och servicemärken som visas på denna webbplats är registrerade och oregistrerade varumärken som tillhör Carrier, dess licensgivare eller innehållsleverantörer, eller andra tredje parter. Alla dessa varumärken, logotyper och servicemärken tillhör deras respektive ägare. Ingenting på denna webbplats ska tolkas som beviljande, implicit, av estoppel eller på annat sätt, av tillstånd eller rättighet att använda något varumärke, logotyp eller servicemärke som visas på webbplatsen utan ägarens tidigare skriftliga tillstånd, med undantag för vad som anges här. Carrier förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas på och till webbplatsen och dess innehåll.

Ansvarsfriskrivning

Informationen som presenteras på denna webbplats är endast tillhandahållen i informationssyfte, på ”befintligt skick”-basis och bör inte förlitas på eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella källor till information. Även om Carrier satsar mycket på att hålla informationen och dokumenten på denna webbplats korrekta, fullständiga och uppdaterade, gör Carrier inga framställningar eller garantier av något slag med avseende på denna webbplats eller dess innehåll. Tillförlitlighet till materialet på denna webbplats sker på egen risk. Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är inte nödvändigtvis aktuell och ges endast i informativt syfte.

Ändringar

Carrier kan ändra dessa användarvillkor då och då. Ändringarna kommer inte att vara retroaktiva och den senaste versionen av användarvillkoren, som alltid kommer att finnas på webbplatsen, kommer att styra Carriers förhållande med dig. Carrier kommer att försöka meddela dig om materialrevisioner, till exempel via ett servicemeddelanden som publiceras på webbplatsen. Din fortsatta användning av webbplatsen utgör ditt godkännande av sådana revideringar. Du bör regelbundet besöka den här sidan för att granska de aktuella användarvillkoren.

Begränsningar för användning av webbplatsen

När du öppnar och använder denna webbplats får du inte:

 1. använda någon enhet, program, algoritm eller metod, eller någon liknande eller motsvarande manuell process, för att komma åt, skaffa, kopiera eller övervaka någon del av webbplatsen eller dess innehåll, eller på något sätt reproducera eller kringgå navigeringsstrukturen eller presentationen av webbplatsen eller dess innehåll för att på något sätt få eller försöka få material, dokument eller information som inte avsiktligt görs tillgänglig via webbplatsen,
 2. försöka få obehörig åtkomst till någon del av eller funktion på webbplatsen, andra system eller nätverk som är anslutna till webbplatsen eller någon Carrier-server, eller till någon av de tjänster som erbjuds på eller via webbplatsen genom hackning, lösenordsbrytande eller något annat olagligt medel,
 3. undersöka, skanna eller testa sårbarheten av webbplatsen eller något nätverk som är anslutet till webbplatsen, och inte heller bryta mot säkerhets- eller autentiseringsåtgärderna på webbplatsen eller något nätverk som är anslutet till webbplatsen,
 4. omvänd sökning, spårning eller försök att spåra information om någon annan användare av eller besökare till webbplatsen eller någon annan kund hos Carrier, inklusive Carrier-konton som inte ägs av dig, till dess källa, eller utnyttja webbplatsen eller någon tjänst eller information som görs tillgänglig eller erbjuds via webbplatsen på något sätt där syftet är att avslöja information, inklusive men inte begränsat till, personlig identifiering eller information (förutom din egen) som tillhandahålls av webbplatsen. Du samtycker till att du inte kommer att vidta några åtgärder som medför en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på webbplatsens infrastruktur eller Carriers system eller nätverk, eller några system eller nätverk som är anslutna till webbplatsen eller till Carrier,
 5. använda någon enhet, programvara eller rutin för att störa eller försöka störa webbplatsens korrekta funktion eller någon transaktion som genomförs på webbplatsen eller med någon annans användning av webbplatsen,
 6. förfalska rubriker eller på annat sätt manipulera identifierare för att dölja ursprunget till meddelanden eller överföringar du skickar till Carrier på eller via webbplatsen eller någon tjänst som erbjuds på eller via webbplatsen,
 7. låtsas att du är eller att du representerar någon annan, eller imitera någon annan person eller enhet,
 8. använda webbplatsen eller något innehåll för något syfte som är olagligt eller förbjudet enligt dessa användarvillkor, eller för att begära utförandet av olaglig aktivitet eller annan aktivitet som kränker Carriers eller andras rättigheter,
 9. använda kontaktinformation som tillhandahålls på webbplatsen för obehöriga ändamål, inklusive marknadsföring,
 10. använda hårdvara eller programvara som är avsedda att skada eller störa, eller försöka skada eller störa, en korrekt funktion av webbplatsen eller för att i hemlighet fånga upp system, data eller personlig information från webbplatsen,
 11. avbryta eller försöka avbryta driften av webbplatsen på något sätt.

Carrier förbehåller sig rätten, med ensam behörighet, att begränsa eller avsluta din åtkomst till eller användning av webbplatsen när som helst utan föregående meddelande. Uppsägning av din åtkomst eller användning påverkar inte någon annan rätt eller befrielse som Carrier kan ha rätt till enligt lag eller rimlighet.

Användarinlämningar

Du erkänner att du är ansvarig för allt material du kan komma att skicka via webbplatsen, inklusive lagenligheten, tillförlitligheten, lämpligheten, originaliteten och upphovsrätten till sådant material. Du får inte ladda upp till, distribuera eller på annat sätt publicera något innehåll via denna webbplats som:

 1. är konfidentiellt, äganderättsligt, falskt, bedrägligt, ärekränkande, utgör förtal, är obscent, hotande, inkräktande på sekretess- eller publicitetsrättigheter, kränker immateriella rättigheter, är oegentligt, olagligt eller på annat sätt stötande,
 2. kan utgöra eller uppmuntra till ett brott, kränka någon parts rättigheter eller på annat sätt ge upphov till belastning av eller som bryter mot någon lag, eller
 3. kan innehålla programvaruvirus, politiska kampanjer, kedjebrev, massmeddelanden eller någon form av ”skräppost”.

Om du skickar in material och såvida vi inte anger något annat ger du Carrier en obegränsad, icke-exklusiv, royaltyfri, evig, oåterkallelig och helt underlicensierbar rätt att använda, reproducera, ändra, anpassa, publicera, översätta, skapa derivatverk från, distribuera och visa sådant material över hela världen i vilken typ av media som helst. Du samtycker vidare till att Carrier är fria att använda alla idéer, koncept eller kunskaper som du eller individer som handlar å din vägnar till Carrier har. Du ger Carrier, om de önskar, rätten att använda det namn du anger i samband med sådant material.

Vissa funktioner som kan finnas tillgängliga på denna webbplats kräver registrering och/eller användning av ett lösenord. Du ansvarar för att skydda ditt lösenord. Du samtycker till att du kommer att hållas ansvarig för alla uttalanden och handlingar eller underlåtenheter som uppstår genom användningen av ditt lösenord. Om du har någon anledning att tro eller blir medveten om förlust, stöld eller obehörig användning av ditt lösenord ska du meddela Carrier omedelbart.

Länkar till tredjeparters webbplatser

Vissa webbplatslänkar som tillhandahålls på denna webbplats lanserar webbplatser som inte står under Carriers kontroll. Carrier tillhandahåller dessa externa länkar enbart som en bekvämlighet för dig och tillhandahållandet av någon sådan länk utgör inte ett godkännande av denna webbplats eller något av dess innehåll, produkterna eller tjänsterna som finns eller erbjuds där. Följaktligen ger Carrier inga framställningar eller garantier avseende tillgänglighet av eller innehåll, inklusive underlänkar, som finns på dessa webbplatser.

När du registrerar dig för, beställer eller köper produkter eller tjänster från någon part vars webbplatslänk finns på denna webbplats kommer du att ingå ett avtal med den tredje parten. I dessa fall bör du granska och förstå villkoren för sådan tredje part, samt dess sekretesspolicy och cookiepolicy, innan du utför en registrering, beställning eller ett köp. Förutom i den utsträckning som specifikt anges här kommer det avtal som Carrier här hävdar inte att tillämpas i dessa fall. Carrier har åtagit sig att samarbeta med företag som delar Carriers integritetsangelägenheter. Carrier kan dock inte kontrollera hur dessa parter använder eller samlar in information eller driver sina företag.

friskrivning av garantier och ansvarsbegränsningar

I DEN OMFATTNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG FRÅNSÄGER SIG CARRIER UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG OAVSETT OM DESSA ÄR UTTRYCKTA ELLER IMPLICERADE, INKLUDERAT MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DE IMPLICERADE GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE OCH EVENTUELLA GARANTIER FÖR ATT MATERIAL PÅ WEBBPLATSEN ÄR FULLSTÄNDIGT, KORREKT, EXAKT, ANVÄNDBART, TILLFÖRLITLIGT ELLER ICKE KRÄNKANDE, LIKSOM GARANTIER IMPLICERADE FRÅN UPPTRÄDANDE ELLER HANDLINGSSÄTT. CARRIER FRÅNSÄGER SIG ÄVEN GARANTIER TILL ATT ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN ELLER FELFRI, ATT WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA SÄKER, ATT WEBBPLATSEN ELLER SERVERN SOM GÖR WEBBPLATSEN TILLGÄNGLIG KOMMER ATT VARA VIRUSFRI, ELLER ATT INFORMATION PÅ WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA KOMPLETT, RIKTIG ELLER LÄMPLIG.

OM DU LADDAR NER MATERIAL FRÅN DEN HÄR WEBBPLATSEN SÅ GÖR DU DET EFTER EGET GODTYCKE OCH RISK. DU KOMMER ATT HÅLLAS ENSAM ANSVARIG FÖR EVENTUELLA SKADOR PÅ DITT DATORSYSTEM ELLER FÖRLUST AV DATA SOM UPPSTÅTT FRÅN NEDLADDNINGEN AV NÅGOT SÅDANT MATERIAL.

DU ERKÄNNER OCH HÅLLER MED OM ATT DU ANTAR DET FULLA ANSVARET FÖR DITT ANVÄNDANDE AV WEBBPLATSEN. DU ERKÄNNER OCH HÅLLER MED OM ATT ALL INFORMATION DU SKICKAR ELLER TAR EMOT UNDER DITT ANVÄNDANDE AV WEBBPLATSEN KANSKE INTE ÄR SÄKER OCH KAN FÅNGAS UPP AV OBEHÖRIGA PARTER. DU ERKÄNNER OCH HÅLLER MED OM ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN SKER PÅ EGEN RISK OCH ATT WEBBPLATSEN ÄR TILLGÄNGLIG FÖR DIG UTAN KOSTNAD. I DEN MÅN SOM TILLÅTS ENLIGT LAG ERKÄNNER OCH HÅLLER DU MED OM ATT VARKEN CARRIER ELLER DESS LEVERANTÖRER ELLER TREDJEPARTS INNEHÅLLSLEVERANTÖRER KOMMER ATT STÅ ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA (INKLUDERAT MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PRESTANDAFEL, DATORVIRUS, FILKORRUPTION, KOMMUNIKATIONSLINJEFEL, NÄTVERKS- ELLER SYSTEMAVBROTT, DIN VINSTFÖRLUST, STÖLD ELLER FÖRSTÖRELSE, ICKE AUKTORISERAD TILLGÅNG TILL, ÄNDRING AV, FÖRLUST ELLER ANVÄNDNING AV NÅGOT REGISTER ELLER DATA), STRAFFBARA, AVSKRÄCKANDE, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA, FÖLJDRIKTIGA ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ÄR RELATERADE TILL WEBBPLATSEN, ELLER NÅGON ANNAN WEBBPLATS DU NÅR GENOM EN LÄNK FRÅN DENNA WEBBPLATS ELLER FRÅN NÅGRA ÅTGÄRDER CARRIER TAR ELLER INTE TAR SOM ETT RESULTAT AV KOMMUNIKATION DU SKICKAR TILL CARRIER, ELLER FÖRSENING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN, ELLER FÖR INFORMATION, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM ANNONSERATS PÅ ELLER ERHÅLLITS GENOM WEBBPLATSEN, BORTTAGNING ELLER RADERING AV NÅGOT MATERIAL SOM LÄMNAS IN ELLER PUBLICERAS PÅ WEBBPLATSEN, ELLER PÅ ANNAT SÄTT UPPKOMMER GENOM ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, OAVSETT OM DETTA ÄR BASERAT PÅ KONTRAKT, FÖRSEELSER, STÄRKT ANSVAR ELLER ANNAT, SAMT ÄVEN OM CARRIER ELLER NÅGON AV DESS LEVERANTÖRER HAR BLIVIT INFORMERADE OM MÖJLIGHETEN TILL SKADOR.

Skadeersättning

Du samtycker till att hålla Carrier och deras tjänstemän, styrelseledamöter, aktieägare, anställda, entreprenörer, agenter, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer och leverantörer oskadliga från alla krav, förluster, ansvar, fordringar eller utgifter (inklusive advokaters avgifter), gjorda mot Carrier av tredje part på grund av, till följd av eller i samband med din användning av webbplatsen och innehållet du tillhandahåller, samt alla överträdelser av dessa användarvillkor.

Om du orsakar en teknisk störning av webbplatsen eller de system som överför webbplatsen till dig eller andra samtycker du till att hållas ansvarig för alla förluster, skyldigheter, utgifter, skador och kostnader, inklusive rimliga advokatsavgifter och domstolskostnader som uppstår eller till följd av den störningen. Carrier förbehåller sig rätten att på egen bekostnad åta sig exklusivt försvar och kontroll över alla frågor som annars är föremål för gottgörelse av dig och att du i sådant fall samtycker till att samarbeta med Carrier för att försvara ett sådant ärende.

Lagstiftning och domsrätt

Denna webbplats underhålls och kontrolleras av Carrier i delstaten Florida, USA. Carrier hävdar inte att material på denna webbplats är lämpligt eller tillgängligt för användning på andra platser än inom USA och åtkomst till denna webbplats från territorier där webbplatsens innehåll är olagligt är förbjuden. Om du går in på denna webbplats från platser utanför USA är du ansvarig för att alla lokala lagar följs. Lagarna i delstaten Florida ska reglera innehållet och användningen av denna webbplats utan att ge påverkan på några av lagstiftningens principer eller regler därav.

Senaste uppdateringen: 25 mars, 2020