Gasturbiner och annan inkapslad roterande utrustning – som kompressorer och dieselgeneratorer som används i olje- och gasanläggningar och elproducerande anläggningar – utgör liknande brandrisker: De innehåller bränsle och olja som under drift och underhåll finns nära heta ytor.

Gasturbiner har sin egen brandriskklass enligt testprotokollet FM 5560. Testprotokollet tar hänsyn till de brandrisker som finns för gasturbiner, samt risken med att släppa ut vattendimma på en varm gasturbin.

Marioff HI-FOG® brandskyddssystem med vattendimma är säkert för både människor och miljö och ger utmärkta brandskyddsprestanda. Brandskydd med vattendimma fungerar även om dörren i det ljuddämpande höljet har lämnats öppen av misstag eller om höljets integritet har försämrats under utrustningens livslängd. Vattendimma kyler snabbt och försiktigt ned branden och strukturerna till under flampunkten för brandfarlig vätska och förhindrar på så sätt återantändning.

Omedelbar aktivering av brandskyddssystemet är avgörande. Detta beror på det höga luftflöde som används för att kyla turbinen, men som också ger bränsle till branden. Omedelbar aktivering förhindrar att branden växer eller sprids till omgivande områden.

Vi erbjuder cylinderenhetssystem och ett elektriskt pumpenhetsbaserat system som containerbaserade modulära lösningar som kräver minimalt installationsarbete på plats. Containerbaserade lösningar kan skräddarsys efter dina specifikationer. I produktserien HI-FOG finns brandskyddssystem som är optimerade för allt från flygmotorderivat och industriella gasturbiner hela vägen upp till de allra största gasturbinerna för elproduktion. HI-FOG-systemen skyddar över hela världen hundratals gasturbiner från ledande turbintillverkare.

Varför är brandskydd för gasturbiner viktigt?

Vid brand kan ett turbinfel avbryta kraftgenerering och äventyra produktionen, och orsaka betydande affärsförluster.

Ett HI-FOG-brandskyddssystem för gasturbiner gör det möjligt att snabbt återuppta driften efter en brand, eftersom systemet kan återaktiveras när operatören har kontrollerat systemet och vattentanken har fyllts på igen. Du behöver inte vänta på byte av komponenter eller renoveringsarbete efter en brand. Detta gör att en investering i HI-FOG-brandskyddssystem för gasturbiner snabbt ger avkastning.

cloud_downloadHämta informationsblad om Fire protection for Total flooding applications

cloud_downloadHämta informationsblad om Fire protection for Oil, gas and power industries